Deprecated: Return type of WPCF7_FormTag::offsetExists($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/html/register.buypoland2021.poland.travel/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/form-tag.php on line 396

Deprecated: Return type of WPCF7_FormTag::offsetGet($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/html/register.buypoland2021.poland.travel/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/form-tag.php on line 388

Deprecated: Return type of WPCF7_FormTag::offsetSet($offset, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/html/register.buypoland2021.poland.travel/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/form-tag.php on line 382

Deprecated: Return type of WPCF7_FormTag::offsetUnset($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/html/register.buypoland2021.poland.travel/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/form-tag.php on line 400

Deprecated: Return type of WPCF7_Validation::offsetExists($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/html/register.buypoland2021.poland.travel/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/validation.php on line 78

Deprecated: Return type of WPCF7_Validation::offsetGet($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/html/register.buypoland2021.poland.travel/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/validation.php on line 72

Deprecated: Return type of WPCF7_Validation::offsetSet($offset, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/html/register.buypoland2021.poland.travel/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/validation.php on line 59

Deprecated: Return type of WPCF7_Validation::offsetUnset($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/html/register.buypoland2021.poland.travel/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/validation.php on line 82

Deprecated: version_compare(): Passing null to parameter #2 ($version2) of type string is deprecated in /var/www/html/register.buypoland2021.poland.travel/wp-content/plugins/elementor/core/upgrade/manager.php on line 62
Polityka prywatności – register.buypoland2021.poland.travel
Deprecated: Implicit conversion from float 216.75 to int loses precision in /var/www/html/register.buypoland2021.poland.travel/wp-content/plugins/wp-gdpr-compliance/Utils/Helper.php on line 216

Deprecated: Implicit conversion from float 216.75 to int loses precision in /var/www/html/register.buypoland2021.poland.travel/wp-content/plugins/wp-gdpr-compliance/Utils/Helper.php on line 216

Deprecated: Implicit conversion from float 216.75 to int loses precision in /var/www/html/register.buypoland2021.poland.travel/wp-content/plugins/wp-gdpr-compliance/Utils/Helper.php on line 216

ONLINE
WORKSHOP

Polityka prywatności i Bezpieczeństwa

BUY POLAND
2021

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525 21 50 196 (dalej jako POT lub Administrator).
 2. W przypadku Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej (dalej jako ZOPOT) posiadają one status współadministratorów, z tym, że bez względu na siedzibę ZOPOT przepisy wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej jako RODO) pozostają obowiązujące.
 3. Z uwagi na strukturę organizacyjną POT (14 ZOPOTów zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej i poza Unią) Państwa dane osobowe, w przypadku realizacji wspólnych działań promocyjnych mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną politykę ochrony danych lub umowę między POT lub ZOPOT a podmiotem zewnętrznym. Umowa będzie zawierała standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. 
 4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez POT i ZOPOT można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych w języku polskim i w języku angielskim
  • mailowo: dpo@pot.gov.pl lub
  • listownie na adres korespondencyjny administratora: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, XIX piętro, 00-613 Warszawa.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • prawdziwe, kompletne i aktualne ze względu na cel jakiemu mają służyć,
  • przetwarzane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu,
  • zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają adekwatne bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, jak i przypadkową ich utratą, zniszczeniem bądź uszkodzeniem.
  • Administrator zapewnia Państwu prawo dostępu do danych, można je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora.
  • Informujemy także o przysługującym Państwu prawie wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, kancelaria@uodo.gov.pl.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej podstawowe informacje na ten temat.

 

CEL ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe w POT przetwarzane są:
  1. na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:
   1. wysłania na adres email podany w formularzu kontaktowym lub przekazany w formie wizytówki informacji dotyczącej działalności POT i ZOPOT, w tym wysyłki newslettera;
   2. odpowiedzi na zapytania kierowane do POT i ZOPOT za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach administrowanych przez Polską Organizację Turystyczną;
   3. planowania wycieczek w aplikacji Planer na Narodowym Portalu Turystycznym pod adresem: http://polska.travel;
   4. wprowadzenia danych do Repozytorium Informacji Turystycznej;
   5. współpracy z blogerami;
   6. bieżącej współpracy partnerskiej;
   7. prowadzenia szkoleń e-learningowych;
   8. prowadzenia przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w POT i ZOPOT;
   9. a w przypadku pracowników POT i ZOPOT w celu obsługi kadrowej i realizacji świadczeń dodatkowych, w tym dodatkowej obsługi medycznej i przyznanych ryczałtów.
  2. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu:
   1. wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym również kierowania na ogólnodostępne adresy zaproszeń do składania ofert w zapytaniu ofertowym oraz zapytań o szacowanie ceny;
   2. zlecenia wykonania usług realizowanych w ramach umów w związku z prowadzoną działalnością statutową POT;
   3. wykonania umów związanych z realizacją działania 6.4. POIG i poddziałania 3.3.2 PO IR;
   4. wykonania umów na zarządzanie serwisami i aplikacjami internetowymi POT;
   5. wykonania umów na zarządzanie Repozytorium Informacji Turystycznej;
   6. wykonania umów, której stroną są pracownicy POT i ZOPOT, w tym umów o pracę i umów na świadczenia dodatkowe lub podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub cywilnoprawnej.
  3. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu:
   1. wypełnienia zobowiązań umownych;
   2. realizacji działań statutowych POT określonych w ustawie o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 563), w tym: promocji Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie; zapewniania funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie; inicjowania, opiniowania i wspomagania planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej; inspirowania tworzenia regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych;
   3. wykonania zadań określonych w ustawie, w tym:
    1. w zakresie promocji Polski – obsługi zgłoszeń do akcji promocyjnych realizowanych przez POT i ZOPOT, w tym akcji “Polska zobacz więcej- Weekend za pół ceny”; konkursu Eden, konkursu na Certyfikowane Produkty Turystyczne, oraz przyznawania patronatów POT i Prezesa POT oraz dzielności Poland Convention Bureau (PCB) odpowiedzialnego za promocję Polski jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych;
    2. w zakresie zapewniania funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie – realizacji konkursu na najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce; Certyfikacji Punktów Informacji Turystycznej oraz zarządzania Repozytorium Informacji Turystycznej;
    3. w zakresie inspirowania tworzenia regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych – zawieranie porozumień partnerskich i realizacja działań promocyjnych wspólnie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi;
   4. kontaktów z prasą i branżą w zakresie prowadzonej przez POT działalności statutowej;
   5. zaplanowania działań i sprawozdawczości z wykonania;
   6. wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z kodeksem pracy;
   7. prowadzenia ewidencji i rozliczeń z pracownikami POT i ZOPOT, w tym wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z kodeksu pracy;
  4. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:
   1. obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierujecie, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
   2. obsługi zgłoszeń o wysyłkę materiałów promocyjnych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
   3. kontaktowania się z Państwem na potrzeby obsługi zgłoszeń na targi, wydarzenia promocyjne i eventy, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
   4. kontaktowania się z Państwem w celu organizacji wyjazdów studyjnych i prasowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
   5. zapewnienia kontaktu z kandydatami aplikującymi na stanowiska pracy w POT oraz obrona przed roszczeniami wynikającymi ze stosunku pracy;
   6. archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed klientem, kontrahentem lub jednostką nadzorującą, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
   7. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
 2. Podanie danych w zakresie:
  1. niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronach administrowanych przez POT, w tym przede wszystkim https://www.pot.gov.pl/ i jej wszystkie wersje językowe, https://www.polska.travel/ i jej wszystkie wersje językowe, https://aktualnosciturystyczne.pl/https://www.pieknywschod.pl/ i jej wszystkie wersje językowe; https://zarabiajnaturystyce.pl/https://polskapodajdalej.pl/pl/;
  2. niezbędnym do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na organizowane przez POT imprezy promocyjne, w tym:
   1. targi, warsztaty, eventy, podróże studyjne i podróże prasowe,
   2. konkursy, w szczególności “Polska zobacz więcej- Weekend za pół ceny”; konkurs Eden, konkurs na Certyfikowane Produkty Turystyczne, konkurs na najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce; Certyfikacji Punktów Informacji Turystycznej i innych nie wymienionych oraz
   3. przyznawania patronatów POT i Prezesa POT,
  3. niezbędnym do zamieszczenia informacji w Repozytorium Informacji Turystycznej;
  4. do wysyłki zamówionych materiałów promocyjnych;
  5. do podpisania umów i wykonania usług;
 3. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.

W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji usług w zakresie b)-e) nie będą mogli Państwo korzystać z tych usług lub możemy odmówić podpisania umowy.

 1. W przypadku zgody na przesyłanie informacji o działaniach POT i ZOPOT, zaproszeń, newsletterów na podany przez Państwa adres email, podanie danych jest dobrowolne mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych w celach informacyjno-promocyjnych nie będziemy mogli wysłać informacji na Państwa adres email lub zadzwonić na Państwa numer telefonu z informacjami.
 3. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

ZAKRES DANYCH

 1. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych zależy od określonego celu przetwarzania.
 2. Gwarantujemy dostęp do Państwa danych osobowych oraz pełną informację o zakresie przetwarzanych danych w zależności od określonego celu. Informacji udziela wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować mailowo: dpo@pot.gov.pl lub też listownie na adres korespondencyjny Administratora Polska Organizacja Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, XIX piętro, 00-613 Warszawa.
 3. Dla danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. a) RODO:
  1. w przypadku dobrowolnie udzielonej zgody na wysyłkę newslettera, jest to adres e-mail podany przy rejestracji;
  2. w przypadku zgłoszeń kierowanych przez formularze kontaktowe zamieszczone na stronach administrowanych przez POT: adres e-mail oraz imię i nazwisko;
  3. w przypadku danych podawanych w aplikacjach dostępnych na stronach administrowanych przez POT zakres wymagany przez aplikację do poprawnej rejestracji zgłoszenia (Planer wycieczek, Repozytorium Informacji Turystycznej);
  4. w przypadku szkoleń e-learningowych imię i nazwisko oraz adres e-mail;
  5. w przypadku procesu rekrutacji dane określone w ogłoszeniu o pracę.
 4. Dla danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. b) i c) RODO
  1. dane niezbędne do prawidłowego zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy, zlecenia wykonania usług, zapytań ofertowych i zapytań o szacowanie ceny, wypełnienia zobowiązań umownych i realizacji działań statutowych Polskiej Organizacji Turystycznej, najczęściej: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane firmy i numer NIP i REGON;
  2. dla bieżącej współpracy z dziennikarzami, blogerami i partnerami akcji i wydarzeń promocyjnych imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, i dodatkowo nazwy redakcji, funkcje, reprezentowane organizacje.
 5. Dla danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. f) RODO:
  1. dane wymagane w formularzach zgłoszeniowych, imię i nazwisko, adres e-mail;
  2. dane wymagane do realizacji wysyłki materiałów promocyjnych, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail;
  3. w przypadku obsługi zgłoszeń na targi, wydarzenia promocyjne i eventy dane określone w odrębnych regulaminach;
  4. w celu organizacji wyjazdów studyjnych i prasowych, imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres do korespondencji, nazwa redakcji lub biura podróży oraz dane wymagane przez podwykonawców, w tym m.in. świadczących usługi noclegowe (hotel) oraz transportowe (w szczególności linie lotnicze).

OKRES PRZECHOWYWANI DANYCH

 1. Państwa dane są przechowywane przez okres:
  1. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych lub innych obowiązujących aktów prawnych;
  2. Państwa dane pozyskane na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. Państwa dane pozyskane w procesie rekrutacyjnym przetwarzamy maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z postępowania rekrutacyjnego lub w przypadku zawarcia umowy o pracę jako część dokumentacji pracowniczej, zgodnie z przepisami prawa pracy regulującymi okres przechowywania dokumentacji pracowniczej;
  4. Państwa dane przetwarzane Repozytorium Informacji Turystycznej 2 lata od czasu wygaśnięcia współpracy lub po przeglądzie aktualności bazy obiektów, gdy obiekty będą nieaktualne;
  5. Państwa dane przetwarzane w celu wykonania zadań określonych w Ustawie o POT do czasu zakończenia akcji promocyjnej, programów, w przypadku zdezaktualizowania danych, na życzenie, inne określone w regulaminach akcji i programów.
 2. W przypadku złożenia sprzeciwu do czasu rozpatrzenia zgłoszenia, z tym, że w tym okresie dane nie będą przetwarzane.

PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przysługują Państwu prawa wymienione w (art. 15-22 RODO) to jest:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do niepodlegania profilowaniu,
  7. oraz prawo do uzyskania informacji.
 2. Wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać w następujących przypadkach:
  1. żądać sprostowania danych można, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  2. żądać usunięcia danych można, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte, jeśli wynika to z przepisów prawa;
  3. żądać ograniczenia przetwarzania danych można, gdy Państwa dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie są już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy sprzeciw jest prawnie uzasadniony;
  4. żądać przeniesienia danych mogą Państwo, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 3. Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
  1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Państwa szczególną sytuacją,
  2. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 4. Informujemy także o przysługującym Państwu prawie wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, kancelaria@uodo.gov.pl.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisów administrowanych przez POT. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.